Slide

PRODUCTS & SERVICES

Home/Products

bioQ ไม่ใช่แค่ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดขจัดคราบน้ำมัน
แต่เป็นความรักษ์ และใส่ใจในสิ่งแวดล้อม

นวัตกรรม : ผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่ตอบโจทย์เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยคุณสมบัติพิเศษที่สามารถขจัด บำบัด และเยียวยา ภายในขั้นตอนเดียว

bioQ ได้มีการนำสารลดแรงตึงผิวชีวภาพเข้ามาช่วยบำบัดคราบน้ำมันซึ่งเป็นสารลดแรงตึงผิวจากจุลินทรีย์ที่ไม่มีผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม มีข้อได้เปรียบในเรื่องของความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และสามารถทำงานได้เข้ากันระหว่างน้ำกับน้ำมัน คุณสมบัตินี้เองทำให้นำมาใช้ในการทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ เช่น งานล้างถังเก็บน้ำมัน ท่อส่งน้ำมัน หรือชิ้นส่วน อุปกรณ์ที่เลอะน้ำมัน เป็นต้น โดยอาศัยกิจกรรมของจุลินทรีย์เป็นกระบวนการสำคัญในการกำจัดคราบน้ำมันได้อย่างสมบูรณ์ โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบข้างเคียง

WE KNOW
SO WE CARE

SUSTAINING
THE NATURE

MORE FOR
THE BETTER

ECO & LIFE
FRIENDLY

WE KNOW
SO WE CARE

SUSTAINING
THE NATURE

MORE FOR
THE BETTER

ECO & LIFE
FRIENDLY

bioQ PROCESS

น้ำมันที่ปนเปื้อนในแหล่งน้ำ มีลักษณะจับตัวเป็นกลุ่มก้อน
และลอยอยู่บนผิวน้ำ

bioQ ช่วยย่อยสลายน้ำมันที่ปนเปื้อนในน้ำ
โดยทำหน้าที่สลายโมเลกุลน้ำมันให้มีขนาดเล็กลงด้วยเอนไซม์
และมีจุลินทรีย์ชนิดที่ใช้น้ำมันเป็นอาหารในการเจริญเติบโต
โดยทำหน้าที่กิน และย่อยสลายน้ำมันไปพร้อมกัน
จนเหลือเพียง CO2 และ H2O จึงเป็นการลดมลพิษ
และบำบัดน้ำได้ในคราวเดียวกัน

BENEFIT PRODUCTS

“น้ำมัน”
ย่อยสลายเองได้….
แต่ใช้เวลาเท่าไหร่ ?!?

bioQ เป็นนวัตกรรมที่ตอบโจทย์เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และร่วมตอบโจทย์สำคัญของภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการ
ปรับกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยคุณสมบัติ
ที่สามารถขจัด บำบัด และเยียวยา ภายในขั้นตอนเดียว
รวมถึงช่วยย่อยสลายไขมันต่างๆ ที่เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ก่อให้เกิด
มลภาวะในแหล่งน้ำได้ในระยะเวลาที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

สินค้าและบริการ

ทั้งหมดครัวเรือนอุตสาหกรรมบริการ